Asociace náhradních rodin České republiky z.s.

Kdo jsme a co děláme

Asociace náhradních rodin České republiky je nezisková organizace, která vznikla na jaře roku 2009 z potřeb náhradních rodičů – pěstounů a adoptivních rodičů – z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny.

Asociace nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností s náhradní rodinnou péčí. Náhradní rodiče se mohou společným hlasem a činností asociace podílet na osvětě a propagaci náhradní rodinné péče a také na některých legislativních změnách.

Snahou rodičů, kteří se rozhodnou vzít si domů na výchovu děti z ústavů nebo rozpadlých rodin, je umožnit těmto dětem prožít spokojené dětství v kruhu rodiny a v rámci možností je plnohodnotně připravit do života. Ne vždy je to jednoduchý a bezproblémový proces.

Asociace náhradních rodin České republiky je cesta, jak si navzájem poskytnout pomoc a vyměnit zkušenosti mezi sebou!

 

Poslání, cíle a vize

Poslání

Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních rodin pro zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice.

Cíl

Cílem ANR ČR je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči a zajištění důstojných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče.

Způsoby, jak chceme tohoto cíle dosáhnout:

  • vzájemná informační a morální podpora členů sdružení prostřednictvím sdílení svých poznatků, zkušeností a pocitů osobní i elektronickou formou
  • spolupráce členů s odborníky, úřady a organizacemi
  • podpora členů při jejich komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi
  • zajišťování informovanosti veřejnosti a osvěta ve věcech náhradní rodinné péče, propagací náhradní rodinné péče
  • zastupování zájmů členů sdružení při jednáních s orgány veřejné i místní správy
  • prosazování práv a oprávněných zájmů členů sdružení v oblasti náhradní rodinné péče, včetně právního zastoupení, příp. porady
  • usilování o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče
  • průběžné vzdělávání náhradních rodičů a dětí v náhradních rodinách
  • koordinace a zastupování zájmů klubů náhradních rodin v rámci Asociace
  • publikační činnost

Vize

Vize je pohled do budoucnosti, proto bychom si rádi o nás za pár let přečetli v novinách takovýto článek:

„Asociace zaštituje všechny náhradní rodiny České republiky a je plně akceptována státními úřady, docílila pozitivních změn v legislativě ve prospěch náhradních rodin, dětí i jejich náhradních rodičů. Náhradní rodina je přijímána státem i veřejností jako ta nejlepší možnost pro děti vyrůstající bez své biologické rodiny. V ČR je již dostatek náhradních rodin, proto mohlo dojít ke snížení počtu kojeneckých ústavů, dětských center i dětských domovů."

Podpořili nás